Muhafaza Memuru

 

Muhafaza Memurunun görev, yetki ve sorumlulukları

(1) Gümrük Muhafaza Memurunun görevleri şunlardır:
 
a) Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların kontrol ve muhafazası ile işlemlerinin yapılması amacıyla sevk edilmesini sağlamak.
 
b) Kişi, eşya ve taşıtların işlemleri tamamlanmadan gümrüklü yer ve sahalardan çıkmalarını önlemek.
 
c) Gümrüklü yer ve sahaların gözetim, takip ve muhafazasını sağlamak.
 
ç) Kaçakçılığa konu bir olayın tespit edilmesi halinde ilk müdahaleyi yaparak konuyu ilgili adli kolluk birimine bildirmek.
 
d) Araçların depolarında bulunan akaryakıt  miktarının tespiti ile buna ilişkin işlemleri yapmak, yolculara ve ticari mahiyet arz etmeyen yolcu eşyasına ilişkin her türlü işlemleri yürütmek.
 
e) Yatlarla ilgili işlemleri yapmak.
 
f) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
(2) Gümrük Muhafaza Memuru, kendisine verilen görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin tamamını indirmek için tıklayınız